بازدید از مجموعه انیس آباد

                                     

بازدید از زمین های انیس آباد با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و اعضای شرکت تعاونی کوشاگران و تشکیل جلسه توجیهی در مسجدی واقع در روستای انیس آباد

 راهنمای سایت