برگزاری مجمع عمومی نوبت اول مورخ 1396/11/26

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول در تاریخ 1396/11/26 برگزارشد اما به دلیل عدم به حدنصاب رسیدن شرکت کنندگان رسمیت پیدا نکرده، لذا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به همان دستورجلسات در تاریخ 1396/12/11 برگزار خواهد گردید.

تصاویر مجمع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای سایت